Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Rozdělte s námi 10 000 000 Kč malým hokejistům.

Pamatujete si Nagano? A Zlatý hattrick? Nebyly to skvělé zážitky? Chtěli byste pomoci českému hokeji zpět ke slávě, jakou pamatujeme z přelomu milénia? My také!

Jsme hrdým partnerem českého hokeje na všech jeho úrovních a víme, že jeho budoucnost začíná u výchovy těch nejmenších sportovců. Proto jsme se nyní rozhodli rozdělit 10 000 000 korun mezi hokejové kluby mládeže napříč republikou. Tu jsme rozdělili do 27 regionů a v každém z nich můžete hlasovat pro své favority.  


Registrační formulář do soutěže

Níže do povinného pole Název extraligového klubu uveďte název extraligového klubu, kterému chcete dát hlas.

Do povinného pole Čárový kód z účtenky zadejte čárový kód z účtenky z nákupu v Kauflandu ve výši alespoň 300 Kč.

Soutěžit můžete až do

Oslovení
Adresa

1) Pravidla a pořadatel soutěže
a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Puky pomáhají – soutěž o vůz Škoda Kamiq“ (dále jen „soutěž“) zaměřené na spotřebitelskou soutěž u příležitosti projektu Puky pomáhají pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).
b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.
c) Vyplněním údajů do soutěžního formuláře formou zadání čárového kódu z účtenky z nákupu a vyplněním kolonky s uvedením extraligového klubu spolu s názvem města, ve kterém klub sídlí na webových stránkách www.kaufland.cz/pukypomahaji  a jeho odesláním vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.

2) Doba a místo trvání soutěže
Soutěž bude probíhat od 13.09.2023 do 24.10.2023 v prodejnách Kaufland na území České republiky (jednotlivé dny v období od 13.09.2023 do 24.10.2023 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“).

3) Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která se zaregistruje na webových stránkách dle bodu 1.c), v případě osob mladších 15 let je pro účast v soutěži nutný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem, a která nakoupí v době trvání soutěže v prodejnách pořadatele zboží a při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly (dále jen „účastník soutěže“).
b) Účastník soutěže vyplněním a odeslání soutěžního formuláře dle bodu 1.c) vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem je nutný vždy, když nezletilý Uživatel, mladší 15let, dává souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.
c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně (avšak denně pouze jednou), přičemž platí, že za jeden nákup v hodnotě 300 Kč v prodejnách Kaufland získá účastník soutěže 1 pozici v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci.
Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí v prodejnách pořadatele a vyplní a odešle soutěžní formulář dle výše uvedeného.

Účastník se registruje k soutěži vyplněním soutěžního formuláře na webu www.kaufland.cz/pukypomahaji. Soutěžní formulář se zobrazí po zadání webové adresy. Účastník za splnění podmínek výše uvedených vyplní v soutěžním formuláři pravdivě a bezchybně všechny požadované údaje, a to: čárový kód z účtenky osvědčující nákup u pořadatele /účtenku je nutné zachovat pro kontrolu provedenou pořadatelem v případě výhry, název extraligového klubu hokeje a města ve kterém působí, jméno, příjmení, úplnou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu,  a soutěžní formulář odešle stisknutím tlačítka „odeslat“. Vyplněním těchto údajů prostřednictvím soutěžního formuláře potvrzuje účastník nebo jeho zákonný zástupce v případě osob mladších 15 let znalost a souhlas s těmito Pravidly soutěže a s tím, že veškeré osobní údaje uvedené na těchto webových stránkách budou zpracovány plně v souladu s Pravidly stanovenými v příslušných zákonech o zpracování osobních údajů.

Účastník soutěže se může registrovat v době trvání soutěže kdykoliv. Přitom se zohledňují všechny nákupy v prodejnách pořadatele během doby konání soutěže, a to i ty, které byly uskutečněny před registrací.

Např. účastník se registruje k soutěži vyplněním soutěžního formuláře na webu Kaufland 13.10.2023 a 2krát před registrací nakoupil při splnění podmínek podle článku 3) a), b) a c) v soutěžním období (tj. 13.09. – 24.10.2023) v prodejnách pořadatele. Účastník soutěže získá již 2 pozice i za nákupy uskutečněné před 13.10.2023 (tzn. před registrací) v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci, pokud soutěžní formulář vyplní dvakrát, a to vždy s jiným čárovým kód z účtenky.

Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů v soutěžním formuláři vyloučit výherce bez náhrady. Veškeré údaje je proto nutno zkontrolovat.

4) Výhra
Dle postupu uvedeného v článku 5) těchto Pravidel bude vylosován 1 výherce, který vyhraje osobní automobil Škoda Kamiq.

5) Vyhodnocení výherce
a)    Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže na soutěžním formuláři.
b)    Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne nejpozději dne 31. 1. 2024. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherce budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě programu „Puky pomáhají“. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito Pravidly bude uložen v sídle pořadatele.
c)    Výsledek soutěže bude uveřejněn na internetových stránkách pořadatele, na URL adrese https://www.kaufland.cz/pukypomahají, a to nejpozději do 31. 1. 2024. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.
d)    Pro výhru platí následující Pravidla:
aa) Výhru (osobní automobil Škoda Kamiq) oznámí Pořadatel dle vlastního uvážení výherci nebo jeho zákonnému zástupci prostřednictvím komunikačního kanálu, tj. prostřednictvím e-mailu anebo telefonem, kde bude sděleno datum, místo a čas předání výhry a konání zážitku (dále jen Eventu).
V případě oznámení výhry e-mailem je výherce nebo jeho zákonný zástupce u osob mladších 15 let povinen e-mailem anebo telefonicky potvrdit do pěti kalendářních dnů od doručení e-mailu svoji účast na Eventu, jinak výhra zaniká. E-mail pořadatele se považuje za doručený ve chvíli jeho odeslání. Zanikne-li nárok výherce na výhru dle tohoto odstavce, bude stanoven náhradní výherce, a to postupem uvedeným v článku 5) písm. b) těchto Pravidel. Výherce nemá nárok na stanovení náhradního termínu předání výhry.
bb) Pořadatel si vyhrazuje právo předat výhru pouze osobě výherce nebo jeho zákonnému zástupci u osob mladších 15 let, která se zúčastní Eventu a zároveň oproti předávacímu protokolu a předložení občanského průkazu anebo jiného vhodného dokladu prokazující totožnost (např. cestovní pas).
bc) Výherce nebo jeho zákonný zástupce může také pověřit na základě plné moci třetí osobu účastí na Eventu a převzetím výhry. Podmínkou je, že se bude jednat o písemnou plnou moc, ve které výherce zmocněnce výslovně zmocní k účasti na Eventu a převzetí výhry. Toto musí být sděleno již v e-mailu, kterým potvrdil svoji účast. Podpisy zmocnitele i zmocněnce musí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být schopen na vyžádaní prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu anebo jiným vhodným dokladem prokazujícím totožnost (např. cestovní pas). Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů na straně výherce anebo zmocněnce vyloučit výherce bez náhrady.
bd) Během Eventu poskytne výherce či jeho zmocněnec nebo zákonný zástupce výherce pořadateli písemný souhlas s pořízením fotografií, audio a video záznamů. Výherce, jeho zákonný zástupce nebo jeho zmocněnec podpisem dává pořadateli oprávnění k jejich použití pro marketingové účely (mj. na svých webových stránkách, na sociálních sítích jako např. Facebook a na propagačních a reklamních materiálech).
be) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo, termín či jednostranně zrušit termín a místo konání Eventu a předat cenu výherci nebo jeho zákonnému zástupci v čl.5) bg) uvedeným způsobem.
bf) Pokud si výherce, zákonný zástupce spolu s výhercem anebo jeho zástupce podle čl.5) bc) nezúčastní Eventu v určený den, čase a místě a nebyl vyloučen, pak nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V tomto případě si vyhrazuje pořadatel právo předat výhru náhradníkovi, který bude stanoven postupem uvedeným v článku 5) písm. b) těchto Pravidel.
bg) V případě, že na základě dohody mezi výhercem a pořadatelem nedojde k předání výhry přímo na eventu, pořadatel předá výhru výhercům nebo jejich zákonným zástupcům u osob mladších 15 let jen v tom případě, že výherce, nebo výherce se zákonným zástupcem anebo jeho zástupce se Eventu zúčastní. V případě jednostranného zrušení Eventu pořadatelem podmínka účasti výherce na Eventu zaniká. V případě, že výherce v soutěžním formuláři uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu, nebo výherce mladší 15 let nepředložil souhlas zákonného zástupce výše uvedený, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

6) Ostatní podmínky soutěže
a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená vyplněním údajů do soutěžního formuláře datum nákupu.
b)    V případě, že výherce, resp. jeho zákonný zástupce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce, resp. jeho zákonný zástupce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce, resp. jeho zákonný zástupce.
c)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem ani za způsob či následky jejich užití.
d)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných Pravidlech soutěže.
e)    Výhru není možné reklamovat ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení
a) Poskytne-li účastník soutěže nebo v jeho zastoupení zákonný zástupce u osob mladších 15 let, v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na www.kaufland.cz/pukypomahaji  v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu neurčitou od ukončení soutěže. Účastník soutěže, u osob mladších 15 let jejich zákonný zástupce formou výše uvedenou, dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas vyplněním soutěžního formuláře. Účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže, resp. jeho zákonný zástupce u osob mladších 15 let právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:
Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherce a dále kteří zajišťují pro pořadatele předán výhry. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR. Účastník soutěže, resp. jeho zákonný zástupce u osob mladších 15 let na základě výslovného souhlasu, který musí být dán dle výše uvedeného vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.
b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, popř. že má pořadatel důvodné podezření, že účastník soutěže dosáhl výhry nekale, v rozporu s dobrými mravy, zneužitím nebo porušením podmínek soutěže nebo v souvislosti s porušením všeobecně závazných právních předpisů, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto Pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit Pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny Pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách pořadatele. Změna Pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Čtěte víc Zavřít

Ano, chci se přihlásit k odběru Kaufland Newsletteru a být tak pravidelně informován o probíhajících akcích a novinkách. 

Pokud odesíláte formulář, prosím potvrďte tlačítko „Nejsem robot“. Pokud je potřeba, odpovězte na zobrazenou otázku a potvrďte ji. Pak je možné kontaktní formulář odeslat.