Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Ochrana osobních údajů

Přejeme si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně a dobře. Ochrana vaší soukromé sféry je pro nás velmi důležitá, neboť ochranu osobních údajů považujeme za znak kvality zaměřený na zákazníky. Níže uvedené zásady pro ochranu osobních údajů mají za úkol vás informovat o našem zacházení, shromažďování, zpracování a využití osobních údajů společností Kaufland.

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
Telefon: 800 165 894
E-mail: oou@kaufland.cz

Není-li níže  uvedeno jinak, a to především s ohledem na výjimku týkající se Online tržiště marketplace Kaufland.cz, provozovaného společností Kaufland Marketplace GmbH (dále jen „Online marketplace“), je provozovatelem ve smyslu čl. 10.1. Čl. 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení EU“) společnost:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6
Telefon: 800 165 894
E-mail: kontakt@kaufland.cz

Ve věcech Online marketplace je provozovatelem ve smyslu článku. Čl. 7 Nařízení EU společnost:
Kaufland Marketplace  GmbH
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
E-mail: datenschutz@kaufland-online.de
Ohledně Online marketplace platí proto také Zásady ochrany osobních údajů, týkající se online marketplace, které si k dispozici zde: www.kaufland.cz, Ochrana osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů pro online marketplace).

2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní hovory

Účel zpracování dat / právní podklad: S osobními údaji, které nám přenecháte při vyplnění kontaktních formulářů, při telefonickém kontaktu nebo prostřednictvím e-mailu, zacházíme samozřejmě důvěrně. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování vašeho dotazu. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland přitom vyplývá ze zájmu zodpovědět dotazy našich zákazníků a návštěvníků těchto webových stránek a udržovat a podporovat tak spokojenost zákazníků.

Příjemce / kategorie příjemců: Zásadně vylučujeme předávání dat třetím osobám mimo skupinu Kaufland. Výjimečně zpracovávají data zpracovatelé na základě našeho pověření. Ti jsou pečlivě vybráni, námi auditováni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Dále se může stát, že musíme pro vyřízení vašeho dotazu předat zkrácené výpisy vašeho dotazu smluvnímu partnerovi (např. dodavateli v případě specifických dotazů ohledně konkrétních výrobků). V takových případech je však dotaz předem anonymizován tak, aby třetí osoba nemohla zjistit spojitost s vámi. Pokud je v individuálním případě nutné předání vašich osobních údajů, budete o tom předem informováni a požádáni o váš souhlas.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Všechny osobní údaje, které nám doručíte při dotazech (podněty, chvála nebo kritika) prostřednictvím těchto webových stránek nebo e-mailem, smažeme nebo bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od poskytnutí finální odpovědi. Doba uložení 90 dní vyplývá z okolnosti, že se ojediněle může stát, že nás jako zákazník po zodpovězení znovu kontaktujete ve stejné záležitosti a my pak musíme mít možnost odvolat se na předchozí korespondenci. Zkušenosti ukázaly, že se zpravidla po 90 dnech zpětné dotazy k našim odpovědím již nevyskytují.

3. Zákaznický profil Kaufland a nákupní lístek

Na těchto webových stránkách si můžete založit uživatelský profil (zákaznický účet Kaufland) a na tomto účtu spravovat a sdílet nákupní lístky.

Účel zpracování dat / právní podklad: zákaznický profil Kaufland je zapotřebí v případě, abyste si mohli založit „Nákupní lístky“ jako pomocné poznámky. Virtuální nákupní lístek tak usnadňuje nákup tím, si můžete příslušné výrobky již předem digitálně vyhledat a sestavit. Navíc můžete využít přístup k receptům na těchto webových stránkách a vložit všechny potřebné ingredience jedním kliknutím do nákupního seznamu. Váš nákupní lístek si můžete vytisknout jako poznámkový list nebo si ho zobrazit prostřednictvím aplikace Kaufland na mobilním zařízení během nakupování. Nákupní lístek přitom můžete také poslat jinému majiteli účtu Kaufland e-mailem nebo přes WhatsApp, aby např. podle něj nakoupil. K tomu se vytvoří odkaz, který můžete samostatně poslat přes e-mailový účet nebo účet WhatsApp.

K založení profilu Kaufland budou od vás zjištěny a využity následující údaje jako povinná data: oslovení, Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa nebo alternativně vaše mobilní telefonní číslo a dále vaše osobně zvolené heslo. Vaše e-mailová adresa nebo alternativně vaše mobilní telefonní číslo slouží výhradně jako uživatelské jméno pro použití a přihlášení na stránkách www.kaufland.cz nebo v mobilní aplikaci Kaufland (pokud ji používáte). Společnost Kaufland použije vaše jméno jen k vašemu oslovení jménem. Při použití funkce „Nákupní lístek“ se přitom vámi zapsané položky zboží uloží na váš profil. Zpracování vašich údajů na vašem profilu nebo vytvořených nákupních lístků přesahující stanovený rámec se neprovádí bez výslovného samostatně uděleného souhlasu. Právním podkladem pro zpracování dat v rámci vašeho využití vašeho profilu a nákupního lístku je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu poskytnout zákazníkovi požadované rozšířené funkce zákaznického profilu Kaufland.

Upozornění: Alternativně si můžete váš profil registrovat také prostřednictvím tzv. přihlášení přes sociální sítě (např. přes Facebook, Twitter nebo Google +). To však vyžaduje specifický souhlas. V těchto zásadách pro ochranu osobních údajů naleznete k takto přeneseným údajům další informace v odstavci „Přihlášení přes sociální sítě / rozšířený souhlas s reklamou“.

Příjemce / kategorie příjemců: Údaje vašeho profilu mohou v rámci skupiny Kaufland využívat jen kompetentní odpovědné úseky k technické správě zákaznických účtů Kaufland a pro statistická anonymní vyhodnocení. Společnost Kaufland nepředává tyto údaje třetím osobám mimo skupinu Kaufland.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Vaše nákupní lístky zůstanou bez omezení uložené v rámci vašeho profilu,a to do doby něž nezrušíte celý váš profil nebo jednotlivé nákupní lístky. Váš profil můžete kdykoliv zrušit. To můžete iniciovat zasláním příkazu ke zrušení e-mailem zákaznickému servisu Kaufland. Váš profil se potom ihned zruší nebo anonymizuje (vymazáním všech identifikujících informací). Zákaznický profil Kaufland si můžete kdykoliv znovu založit. Pokud váš profil nepoužíváte po dobu tří let, provedeme automaticky jeho zrušení, nepodáte-li proti tomu námitku. Pamatujte prosím, že zrušení vašeho profilu má za následek, že se zruší také váš profil v mobilní aplikaci Kaufland.

4. Přihlášení přes sociální sítě

Účel zpracování dat / právní podklad: Nabízíme vám možnost registrovat se a přihlásit se prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku, účtu Google+ nebo vašem účtu na Twitteru na www.kaufland.cz nebo v mobilní aplikaci Kaufland (přihlášení přes sociální sítě). Další registrace zákaznického účtu Kaufland na těchto webových stránkách není v takovém případě nutná. Uživatelský účet na vaší sociální síti (Google+, Facebook nebo Twitter) se propojí se zákaznickým účtem Kaufland, takže si můžete vytvořit přístup k zákaznickému účtu Kaufland prostřednictvím vašeho uživatelského účtu ve vaší sociální síti a přihlásit se odtud. Výhodou je, že si pro zákaznický účet Kaufland nemusíte poznamenávat nové heslo. Díky propojení získáme automaticky od společností Facebook Inc., Twitter Inc. nebo Google Inc. následující informace:

 • numerické ID sociální sítě,
 • jméno a příjmení,
 • pohlaví,
 • uživatelské jméno na Twitteru, Google + nebo Facebooku,
 • jestli byl účet verifikován (verified), např. „ano“,
 • odkaz na váš veřejný profil u vybrané služby sociální sítě.

Právním podkladem pro zpracování vašich údajů v rámci využití volitelného přihlášení k sociální síti je váš níže uvedený souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. V případě využití služby přihlášení přes sociální sítě souhlasíte s níže uvedeným shromažďováním, zpracováním a použitím vašich údajů:

Souhlasím s tím, aby poskytovatel mých služeb na sociálních sítích (Twitter, Facebook nebo Google+) zaslal v rámci procesu přihlášení přes sociální sítě společnosti Kaufland následující údaje:

 • numerické ID sociální sítě,
 • jméno a příjmení,
 • pohlaví,
 • uživatelské jméno na Twitteru, Google + nebo Facebooku,
 • jestli byl účet verifikován (verified), např. „ano“.

Tato data smí Kaufland ukládat na mém osobním „zákaznickém účtu Kaufland“ a používat výhradně pro účely přihlášení pro osobní oslovení na zákaznickém účtu. Jsem si vědom/a, že použitím přihlášení přes sociální sítě obdrží provozovatel příslušné služby sociální sítě automaticky informaci o tom, že na www.kaufland.cz byl propojen zákaznický účet Kaufland s mým účtem.

Tento souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu kontakt@kaufland.cz. V takovém případě nebudete moci funkci přihlášení přes sociální sítě dále používat, nýbrž si budete muset založit zákaznický účet Kaufland. Veškerá data uložená  na základě tohoto souhlasu budou smazána.

Další informace k přihlášení přes Twitter, Facebook anebo Google+ a k nastavení soukromé sféry vašeho účtu na sociálních sítích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a v podmínkách použití Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=de) nebo Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de).

Příjemce / kategorie příjemců: K datům vašeho zákaznického účtu Kaufland mají zásadně přístup jen odpovědné úseky v rámci Kauflandu, které jsou pověřené údržbou stránek www.kaufland.cz a zákaznických účtů Kaufland. Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám mimo skupinu Kaufland.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Data přihlášení přes sociální sítě se až do vyjádření odvolání ukládají a používají dle popisu.

5. Hry o ceny

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách, z našeho newsletteru nebo prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland máte možnost zúčastnit se různých soutěží o ceny Kauflandu. Pokud není ve speciálních zásadách pro ochranu osobních údajů příslušné soutěže o ceny stanoveno nic jiného, nebo pokud jste nám neudělili rozsáhlejší výslovný souhlas, budou osobní údaje, které jste nám předali v rámci účasti v soutěži o ceny, použity výhradně pro zpracování soutěže o ceny (zjištění výherce, informování výherce, zaslání výhry). Právním podkladem pro zpracování údajů v rámci soutěže o ceny je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. V případě odevzdání prohlášení souhlasu přesahujícího ustanovení v rámci soutěže o ceny je právním podkladem pro zpracování dat na bázi souhlasu čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pokud jste v rámci soutěže o ceny udělili svůj souhlas, máte možnost tyto souhlasy kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Bližší podrobnosti jsou v těchto případech stanoveny ve speciálních zásadách pro ochranu dat příslušné soutěže o ceny. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu provést soutěž.

Příjemce / kategorie příjemců: K údajům zjištěným v rámci soutěže o ceny má přístup zásadně jen odpovědný úsek v rámci služby Kaufland, který prováděl konkrétní soutěž o ceny. Údaje jsou předány třetí osobě jen v případě, že je to nezbytně nutné pro realizaci soutěže o ceny nebo zaslání výhry (např. zaslání výhry sponzorem soutěže o ceny), nebo pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Po skončení soutěže o ceny a oznámení výherců se data účastníků vymažou. Data výherců budou v případě věcných výher uloženy na dobu trvání zákonný nároků na záruku, aby bylo možné zařídit při vadě výhry případnou opravu nebo výměnu.

6. Souhlas se zasíláním reklamního newsletteru e-mailem

Účel zpracování dat / právní podklad: Máte možnost objednat si prostřednictvím různých kanálů (těchto webových stránek, stránek soutěže o ceny, akcí, písemně v prodejně, telefonicky prostřednictvím centra zákaznických služeb) náš newsletter Kaufland. Právním podkladem pro zpracování údajů v rámci zasílání newsletteru je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Účelem zpracování dat v rámci objednávky newsletteru Kaufland je informování odběratelů newsletteru o zboží, soutěží o ceny, akcích, anketách a službách skupiny Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte od nás e-mail s odkazem pro potvrzení (metoda double opt). Pokud během 7 dnů kliknete na obsažený odkaz, jste přihlášeni k odběru příslušného newsletteru. To se vám zobrazí přesměrováním na potvrzovací stránku Kauflandu.

Potvrzením přihlášení potvrzujete váš souhlas se zpracováním vašich dat k účelům uvedeným v prohlášení souhlasu. Bez souhlasu nebo aktivace odkazu pro potvrzení vám bohužel nemůžeme zasílat žádné newslettery.

Pokud se přihlásíte k bezplatnému odběru newsletteru Kaufland, souhlasíte s tím, že Kaufland smí zpracovat vaši e-mailovou adresu a zemi, v níž bydlíte, jako povinný údaj, aby vám mohla prostřednictvím e-mailu zasílat newslettery Kaufland relevantní pro vaši zemi a informovat vás o zboží, hrách o ceny, akcích a anketách. Kromě toho souhlasíte s tím, že k vašemu datovému záznamu zjistíme nejbližší prodejnu Kaufland a při vašem potvrzení ji přidáme k vašemu datovému záznamu newsletteru, abychom vám mohli v newsletteru představit nabídky relevantní pro tuto prodejnu (bližší informace najdete v kapitole „Automatické vyhledání prodejny“ ustanovení o ochraně osobních údajů). Dále souhlasíte s tím, že smíme ukládat informace, kde jste začali proces přihlášení k odběru newsletteru (např. z kontaktního formuláře, formuláře hry o ceny nebo přímo ze stránky přihlášení k odběru newsletteru), abychom mohli optimalizovat možnosti přihlášení k odběru newsletteru. Pokud při přihlášení uvedete dobrovolně volitelné údaje k vaší osobě (oslovení, jméno, příjmení), souhlasíte s tím, že tyto údaje použijeme pro vložení osobního oslovení do vašeho newsletteru.

Příjemce / kategorie příjemců: K údajům zjištěným v rámci přihlášení k odběru newsletteru má přístup zásadně jen odpovědný úsek v rámci Kauflandu, který je pověřen vyřizováním a správou zasílání newsletteru. Pokud se pro realizaci zasílání newsletteru zapojí externí pověření zpracovatelé, jsou podle čl. 28 GDPR smluvně vázáni a byli podrobeni kontrole ohledně dodržení vhodných organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Pokud odvoláte váš souhlas se zasíláním jednoho nebo více různých tematických newsletterů Kaufland, budou data vašeho profilu abonenta ihned zablokována a následně smazána. V důsledku toho již nebudete dostávat žádnou personalizovanou reklamu (např. personalizovaný newsletter, informační e-maily apod.).

7. Souhlas se zasíláním reklamních zpráv prostřednictvím aplikace WhatsApp

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Prostřednictvím těchto internetových stránek máte rovněž možnost objednat zasílání zpráv pomocí aplikace „WhatsApp“. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci zasílání zpráv je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů v rámci objednání zpráv Kaufland je informování abonenta zpráv o zboží, receptech, výherních soutěžích, akcích, anketách a službách skupiny Kaufland.

Odesláním startovací zprávy společnosti Kaufland vyjadřujete souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s tím, aby společnost  Kaufland směla zpracovávat Vaše telefonní číslo, uživatelské ID uložené v rámci aplikace WhatsApp, profilový obrázek, údaje o Vašem uživatelském přístroji a všechny zprávy zasílané společnosti Kaufland tak, aby Vám mohly být prostřednictvím aplikace WhatsApp zasílány zprávy společnosti Kaufland relevantní dle Vaší země a abychom Vás v těchto zprávách mohli informovat o zboží, výherních soutěžích, akcích, anketách a službách skupiny Kaufland. Zprávy jsou prostřednictvím aplikace WhatsApp zasílány vždy prostřednictvím účtu WhatsApp založeného naším jménem. Zprávy zasílány prostřednictvím aplikace WhatsApp jsou distribuován zhruba jedenkrát týdně. Kromě toho máte prostřednictvím hyperlinku poskytnutého společností Kaufland pomocí aplikace „WhatsApp“ možnost upravit Váš uživatelský profil související se zasílanými zprávami. Sami můžete rozhodnout, zda-li si přejete dostávat vedle standardního newsletteru (týdenní nabídky, tajné tipy, akce) další czprávy z nejrůznějších oblastí jako např. bio, veggie&vegan, děti&miminka apod. Můžete také uložit údaje týkající se oslovení Vaší osoby, jména a příjmení tak, aby zprávy či newsletter, který je Vám zasílán, působil osobněji. Údaje jsou dobrovolné.

Kdykoli máte možnost odvolat s účinky do budoucna souhlas se zasíláním zpráv, s tím, že na uživatelský účet WhatsApp společnosti Kaufland, jehož prostřednictvím jste si objednal(a) servis zasílání zpráv, odešlete zprávu „STOP“. Poté již zprávy nebudete dostávat. Všechny osobní údaje, které byly do té doby na základě Vašeho souhlasu ohledně Vaší osoby uloženy, budou navíc smazány.

Příjemci / kategorie příjemců: K údajům shromážděným v rámci objednávky zpráv má přístup zásadně pouze odborný úsek společnosti Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG pověřený rozesíláním upráv a péčí o něj. Technickou realizací rozesílání zpráv WhatsApp jsme pověřili poskytovatele MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Straße 9, 80336 München. Tato společnost byla v souladu s čl. 28 GDPR smluvně zavázána a ověřena z pohledu zavedení a dodržování vhodných organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Podrobné informace ohledně používání osobních údajů ze strany společnosti MessengerPeople GmbH naleznete na internetových stránkách https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení: Pokud Váš souhlas se zasíláním zpráv prostřednictvím aplikace WhatsApp odvoláte, budou osobní údaje Vašeho souvisejícího profilu WhatsApp neprodleně zablokovány a následně vymazány. Následně již nebudete dostávat žádná reklamní sdělení (např.zprávy, newsletter, recepty apod.).

8. Automatické vyhledání prodejny

Účel zpracování dat / právní podklad: Naším cílem je, aby se vám při návštěvě našich webových stránek automaticky zobrazovaly aktuální nabídky a informace platné pro váš region. Proto tyto webové stránky používají při prvním otevření stránek na koncovém zařízení (počítač, notebook, smartphone, tablet) takzvanou geolokalizační funkci API. Proto jsou při prvním otevření těchto internetových stránek zobrazeny různé geolokační informace koncového zařízení (GPS data / data sítě WLAN, ke které je zařízení případně přihlášeno / geolokační informace použité IP adresy) za účelem zjištění polohy zařízení. O jaká data se přesně jedná, závisí mimo jiné na nastaveních vašeho koncového zařízení. Zjišťování polohy vašeho přístroje je přitom prováděno samostatně ve vašem prohlížeči, resp. v operačním systému na vašem koncovém zařízení, a není tedy součástí zpracování dat u společnosti Kaufland. Údaje o poloze neukládáme. Tyto údaje jsou používány pouze v reálném čase pro zjištění aktuální polohy a navržení nejbližší prodejny Kaufland. Prodejnu navrženou vyhledávačem můžete také kdykoliv manuálně změnit. Informace o takto vybrané prodejně se poté uloží v perzistentním souboru cookie v prohlížeči vašeho koncového zařízení, aby se vám i při budoucích návštěvách našich webových stránek zobrazily pro vás relevantní lokální nabídky. Právním podkladem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR (potřebné zpracování dat pro zobrazení informací pravděpodobně relevantních pro uživatele). Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu zobrazit zákazníkovi relevantní lokální informace.

Příjemce / kategorie příjemců: V rámci přiřazení prodejny se uloží soubor cookie, který obsahuje jen informaci o přiřazení k vaší prodejně. Ten se automaticky načte při další návštěvě našich webových stránek. Kromě toho nemá nikdo přístup k informaci o tomto přiřazení prodejny, pokud jste nám k tomu zvlášť neposkytli jiný výslovný souhlas.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Informace o přiřazené prodejně zůstane uložená v příslušném souboru cookie prodejny ve vašem prohlížeči, dokud cookie nesmažete nebo pokud se manuálně nepřiřadí nová prodejna.

9. Použití textových souborů cookies

Správci údajů a účely zpracování osobních údajů / právní základ:

My, společnost Kaufland Česká republika v.o.s., jsme správce údajů v souvislosti s používáním tzv. cookies a jiných obdobných technologií zpracovávajících uživatelská data na všech (sub-)doménách na internetových stránkách www.kaufland.cz.

Cookies jsou malé textové soubory ukládané na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) v případě, že navštívíte naše internetové stránky. Textové soubory cookies nezpůsobí ve Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. V textovém souboru cookie jsou ukládány informace vznikající vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tímto způsobem přímo získali informace o Vaší totožnosti.

Použití textových souborů cookies a jiných technologií za účelem zpracování uživatelských dat slouží   - dle kategorie textových souborů cookies, resp. jiných technologií – k těmto účelům:

 • Technická nezbytnost: V tomto ohledu se jedná o textové soubory cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naše služby (např. v zájmu správného zobrazení našich internetových stránek / Vámi požadovaných funkcí, pro účely ukládání informací týkajících se Vašeho přihlašování při zalogování, pro účely ukládání položek do košíku při nakupování online apod.).
 • Preference: Pomocí těchto technik můžeme v zájmu komfortního používání našich internetových stránek zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference. Na základě Vašich nastavení např. můžeme zobrazit naše internetové stránky v jazyce, který Vám nejlépe vyhovuje. Kromě toho tímto způsobem zamezíme tomu, abychom Vám zobrazovali výrobky, které např. nejsou ve Vašem regionu k dispozici.
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vyhotovovat anonymizované statistiky používání našich služeb, které nám následně pomáhají vytvářet takový obsah stránek, jenž vyhovuje potřebám jejich návštěvníků. Díky tomu můžeme například určit, jakým způsobem bychom mohli modifikovat naše internetové stránky tak, abychom ještě více vyšli vstříc zvyklostem uživatelů našich stránek.
 • Marketing: Díky tomu Vám můžeme zobrazit obsahy, které odpovídají Vašim preferencím a vycházejí z analýz Vašeho uživatelského chování. Vaše uživatelské chování lze přitom vyvodit i z návštěvy různých internetových stránek, prohlížečů či koncových zařízení dle ID uživatele (jedinečný identifikátor).

 

V rámci používání textových souborů cookies a podobných technik v souvislosti se zpracováním uživatelských dat dochází v závislosti na nastaveném účelu ke zpracování zejména níže uvedených druhů osobních údajů:

 

 

Technická nezbytnost

 • Vstupy uživatele (údaje zadané uživatelem) za účelem zapamatování zadaných údajů, a to i v rámci navštívených substránek (např., výběr Vámi preferované prodejny ve vyhledávači prodejen);
 • Autentifikační data pro účely identifikace uživatele po přihlášení, aby bylo možné získat přístup k autorizovaným obsahům při dalších návštěvách (např. přístup k zákaznickému účtu);
 • Události relevantní z hlediska zajištění bezpečnosti (např. detekce často nezdařených pokusů o přihlášení);
 • Údaje pro zobrazení multimediálních obsahů (např. přehrání (produktových) videí zvolených uživatelem).

 

Preference:

 • Nastavení adaptace uživatelské plochy, která není provázána s trvalou identifikací (např. aktivní výběr jazyka nebo konkrétní zobrazení dotazů při vyhledávání nebo map ve vyhledávači prodejen).

 

Statistika:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek obsahují zejména:
  • typ/verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • adresu URL odkazovatele (referrer-URL) (odkaz na předchozí webovou stránku),
  • identifikační číslo přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas požadavku serveru,
  • individuální ID uživatele a
  • události (events) vyvolané na příslušných internetových stránkách (surfování).
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele sloučíme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost.

 

Marketing

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek. To zahrnuje zejména:
  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID;
  • potenciální produktové zájmy,
  • události (events) vyvolané na internetových stránkách (surfování). 
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele sloučíme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost. ID uživatelů a s tím související uživatelské profily sdílíme příp. prostřednictvím poskytovatelů internetových sítí s třetími osobami.

 

Právním základem pro použití textových souborů cookies v souvislosti s preferencemi, statistikou a marketingem a s obdobnými technologiemi je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro použití technicky nezbytných textových souborů cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme v zájmu poskytování našich služeb v rámci vyjednávání o smlouvě, resp. v rámci provedení smlouvy.

 

9.1 Webtracking prostřednictvím aplikace Adobe Analytics

Účel zpracování dat / právní podklad: Informace, které získáváme během vašeho používání našich internetových stránek (to jsou: stránka, z níž byl požadován soubor, název souboru, datum a čas dotazu, přenesené množství dat, stav přístupu jako „Přenést soubor“, „Soubor nenalezen“ atd., popis typu použitého webového prohlížeče a anonymizovaná IP adresa – zkrácená o poslední tři číslice) používáme pro navigaci uživatele, pro statistická vyhodnocení, přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám, zobrazení reklamy na webových stránkách (zobrazení informací o produktu na příslušných ikonách na těchto webových stránkách, které odpovídají vašemu kliknutí na www.kaufland.cz) a pro zamezení abnormálních dotazů ohledně naší webové nabídky. K tomu používáme cookies, s jejichž pomocí je řízeno vaše spojení s našimi webovými stránkami během relace. Námi pověřená firma Adobe Systems GmbH přitom uloží ve vašem internetovém prohlížeči permanentní soubor cookie pro vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu. Prostřednictvím tohoto permanentního souboru cookie lze opětovně rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě těchto webových stránek. To slouží k reklamě, průzkumu trhu a organizaci našich webových stránek v souladu s potřebou.

Údaje zjištěné pomocí technologie Adobe Analytics nejsou využívány k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Údaje o použití uložené v souboru cookie nejsou také spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Právním podkladem pro toto ukládání dat a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání dat prostřednictvím permanentního souboru cookie společností Adobe Systems GmbH můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na příslušný odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.9) a potvrdit vaše odmítnutí na příslušné stránce. V takovém případě se nastaví ve vašem prohlížeči permanentní cookie Adobe „Do not track“ a technologie Adobe již nebude používána.

Příjemce / kategorie příjemců: Vaše údaje jsou v rámci zpracování dat společnosti Kaufland zveřejněny/zprostředkovány následujícímu příjemci (odpovědné oddělení Marketing / Business Inteligence Kaufland). Pokud Adobe nebo ostatní techničtí poskytovatelé služeb využijí přístup k datům pro účely technické podpory, jsou s nimi uzavřeny smlouvy o  zpracování osobních údajů z pověření správce podle čl. 28 GDPR.

9.2 Google Conversion Tracking

Účel zpracování dat / právní podklad: Tyto internetové stránky dále používají nástroj Google Conversion Tool pro pseudonymní interní analýzu efektivity integrovaných reklam. Dostanete-li se na naše internetové stránky z jiných webových stránek kliknutím na integrovanou reklamu Kauflandu, která je na nich umístěná (textové reklamy, reklamní bannery), uloží příslušný reklamní banner ve vašem programu prohlížeče soubor cookie. Pokud se u reklamního banneru jedná o reklamní kampaň objednanou u Google, uloží Google příslušný soubor cookie při kliknutí na reklamní banner. Naši partneři nástroje Conversion Tracking ani Kaufland přitom nemohou vidět, jaké jiné internetové stránky jste otevřeli. Nezjišťujeme a nezískáváme přitom ani žádné informace, kterými lze osobně identifikovat uživatele. Informace získané prostřednictvím nástroje Conversion Tracking slouží výhradně k sestavování statistik o úspěchu a využití našich kampaní. Tyto soubory cookies pozbývají platnosti po 30 dnech. Právním podkladem pro toto použití technologie cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Pokud se nechcete zúčastnit této analýzy, můžete prostřednictvím nastavení prohlížeče deaktivovat ukládání cookies nebo zde (nebo dále níže pod bodem 9.9) vyjádřit vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Informace, že jste se na naše webové stránky dostali jako anonymní návštěvník stránek prostřednictvím reklamního banneru Kaufland, se načte z vašeho souboru cookie a my ji zpracujeme s našimi partnery nástroje Conversion Tracking (např. Google). Osobní údaje o vás přitom nejsou předávány.

9.3 Reklamní síť Google Display

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme navíc technologie Retargeting Google. Přitom ukládáme soubory cookies, abychom rozpoznali váš počítač na jiných internetových stránkách, které jsou účastníky reklamní sítě Google Display, podle protokolovaných dat (návštěva našich webových stránek včetně data a času, převážně používaný jazyk, typ prohlížeče, operační systém), a abychom vám tam mohli prezentovat reklamy přizpůsobené vašim předpokládaným zájmům. Právním podkladem pro toto použití technologie cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Kategorie, podle nichž se vám pomocí této technologie zobrazuje v celé reklamní síti Google Display reklama podle vašich zájmů, si můžete prohlížet, odstranit nebo přidat prostřednictvím nastavení reklam Google. Pomocí tohoto nástroje můžete také celkově zakázat používání cookies pro reklamu podle vašeho zájmu v reklamní síti Google Display tím, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče pro deaktivaci cookies pro nastavení reklam. Další informace o personalizovaném zapojení reklam prostřednictvím Google najdete také zde.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovatelé na nich integrovali reklamní plochy reklamní sítě Google Display, načte provozovatel těchto webových stránek automatizovaně informace ze souboru cookie a zobrazí obsahy v reklamním banneru podle vašich předpokládaných zájmů. Tyto informace nejsou kromě tohoto dočasného anonymního vyhodnocení ukládány provozovateli jiných stránek.

Příjemce / kategorie příjemců: Informace, že jste se na naše webové stránky dostali jako anonymní návštěvník stránek prostřednictvím reklamního banneru Kaufland, se načte z vašeho souboru cookie a my ji zpracujeme se společností Microsoft. Osobní údaje o vás přitom nejsou předávány.

9.4 Technologie Facebook Conversion Tracking

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Podle Facebook Conversion Pixel můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo kliknul na naši reklamu na Facebooku a byl tak přesměrován na naše stránky. Nemůžeme však přitom vidět, jaké jiné internetové stránky jste otevřeli. Informace získané prostřednictvím nástroje Facebook Conversion Pixel slouží k sestavování statistik o úspěchu a využití našich reklam na Facebooku. Nezjišťujeme a nezískáváme přitom však žádné informace, kterými lze osobně identifikovat uživatele. Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných internetových stránkách Facebooku. Nezjišťujeme ani nezískáváme ale žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu skutečně cíleně zobrazuje. Identifikace jednotlivých uživatelů není ani zde možná. Právním podkladem pro toto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.8) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Bližší informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování vašich osobních údajů ze strany Facebooku a možnosti nastavení ochrany vaší soukromé sféry na Facebooku naleznete v Zásadách používání dat Facebooku. Prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě nebo European Interactive Digital Advertising Alliance v Evropě nebo prostřednictvím nastavení vašeho koncového zařízení je můžete deaktivovat, takže se vám již nebudou zobrazovat žádné online reklamy Facebooku a jiných zúčastněných společností podle vašeho zájmu.

Příjemce / kategorie příjemců: Podle Facebook Conversion Pixel můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo kliknul na naši reklamu na Facebooku a byl tak přesměrován na naše stránky. Informace o vašem používání těchto webových stránek generované pomocí cookie anebo grafik se odesílají na server společnosti Facebook do USA a tam se ukládají. Facebook používá takto získané informace k provedení vyhodnocení vašeho uživatelského chování ohledně reklam na Facebooku. Facebook tyto informace případně přenese také třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Facebooku. Facebook nespojí vaši IP adresu s jinými daty uloženými Facebookem.

9.5 Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Double Click

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme technologie Retargeting Double Click. Účel služby  Double Click spočívá v opětovném rozpoznání dřívějších návštěvníků webových stránek reklamních zákazníků Double Click (internetové stránky, aplikace a newslettery) pro zobrazení personalizovaných reklamních bannerů. Double Click přitom používá cookies, které neumožňují osobní identifikaci návštěvníka stránek. Právním podkladem pro toto ukládání údajů a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání údajů prostřednictvím cookies  Double Click můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.9) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovateli jsou rovněž reklamní zákazníci Double Click, načtou se informace z permanentního souboru cookie Double Click (to jsou webové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče) pro zobrazení reklamních obsahů bannerů přizpůsobených podle historie surfování na internetu.

9.6 Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Sklik

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme technologie Retargeting Sklik. Účel služby Sklik spočívá v opětovném rozpoznání dřívějších návštěvníků webových stránek reklamních zákazníků Sklik (internetové stránky, aplikace a newslettery) pro zobrazení personalizovaných reklamních bannerů. Sklik přitom používá cookies, které neumožňují osobní identifikaci návštěvníka stránek. Právním podkladem pro toto ukládání údajů a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání údajů prostřednictvím cookies Sklik můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.9) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovateli jsou rovněž reklamní zákazníci  Sklik, načtou se informace z permanentního souboru cookie Sklik (to jsou webové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče) pro zobrazení reklamních obsahů bannerů přizpůsobených podle historie surfování na internetu.

9.7 Technologie Teads Pixel

Účel zpracování dat / právní podklad:
Na našich internetových stránkách používáme technologii Teads pro reklamní účely. Přitom ukládáme soubory cookies, abychom rozpoznali váš počítač na jiných internetových stránkách, které jsou účastníky technologie Teads, podle protokolovaných dat (návštěva našich webových stránek včetně data a času, převážně používaný jazyk, typ prohlížeče, operační systém), a abychom vám tam mohli prezentovat reklamy přizpůsobené vašim předpokládaným zájmům. Právním podkladem pro toto použití technologie cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.  Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání údajů prostřednictvím cookies a pixel Teads můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.10) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovateli jsou rovněž reklamní zákazníci Teads, načtou se informace z permanentního souboru cookie Teads (to jsou webové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče) pro zobrazení reklamních obsahů bannerů přizpůsobených podle historie surfování na internetu.

9.8 Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Adform

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme technologie Retargeting Adform. Účel služby Adform spočívá v opětovném rozpoznání dřívějších návštěvníků webových stránek reklamních zákazníků Adform (internetové stránky, aplikace a newslettery) pro zobrazení personalizovaných reklamních bannerů. Adform přitom používá cookies, které neumožňují osobní identifikaci návštěvníka stránek. Právním podkladem pro toto ukládání údajů a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání údajů prostřednictvím cookies Adform můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.10) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovateli jsou rovněž reklamní zákazníci  Adform, načtou se informace z permanentního souboru cookie Adform (to jsou webové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče) pro zobrazení reklamních obsahů bannerů přizpůsobených podle historie surfování na internetu.

9.9 Adobe Target

Účel zpracování / právní základ: K analýze a optimalizaci našich webových stránek používáme software Adobe Target od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko). Pomocí aplikace Adobe Target lze na webových stránkách provádět takzvané A/B testy nebo multivariantní testy. V rámci těchto testů software testuje variantu internetových stránek, která je ve srovnání s původní verzí webových stránek modifikována (jiný design či obsah), aby zjistil, kterou variantu návštěvníci preferují a aby optimalizoval webové stránky podle potřeb návštěvníků. V těchto případech může kontrola variant probíhat pro určité segmenty návštěvníků i trvale. Při tomto procesu nejsou ukládány ani zpracovávány žádné osobní údaje. Úplná IP adresa nebo údaje, které umožňují identifikaci jednotlivých osob, nejsou ani shromažďovány ani zpracovávány. Uživatelské chování se vyhodnocuje na základě kvantitativních metod a lze je identifikovat na základě individuálního ID. Testy a varianty jsou kontrolovány pomocí relačních souborů cookies ("session cookies") a trvalých souborů cookies ("permanent cookies"). Relační soubory cookies (session cookies) jsou ukládány pouze dočasně po dobu, po kterou používáte naše webové stránky. Trvalé soubory cookies ("permanent cookies") se používají k zaznamenávání informací o návštěvnících, kteří navštěvují naše webové stránky opakovaně.

V rámci těchto účelů použití jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to na základě souhlasu daného schválením „marketingových cookies“. Svůj souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat zde.

Příjemci / kategorie příjemců: Informace, které můžeme shromáždit na základě používání souborů cookies, zpracováváme my a společnost Adobe. Vaše osobní údaje nesdělujeme třetím stranám.

9.10 Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení u cookies

Relační cookies se po ukončení vaší internetové relace (zavření programu prohlížeče) vymažou. Permanentní cookies zůstanou uložené ve vašem prohlížeči, dokud je manuálně nevymažete.

9.11 Shrnutí všech možností odmítnutí

Na těchto webových stránkách jsou integrovány následující nástroje pro sledování a analýzu ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Jejich ukládání  můžete odmítnout kliknutím na příslušné odkazy s účinností do budoucna:

 • poskytovatel: Adobe Webtracking System; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Google Conversion Tool; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Reklamní síť Google Display; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Technologie Facebook Conversion; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Sklik; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Retargeting und měření úspěšnosti reklamy Double Click; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Technologie Teads Pixel; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie

 

10. Integrované zvukové soubory Soundcloud

Pro integraci zvukových a audio souborů používáme službu SoundCloud společnosti SoundCloud Limited. SoundCloud je online hudební služba pro výměnu a distribuci audio souborů se sídlem v UK a pobočkou v Německu. Pokud si otevřete naše webové stránky s audio souborem, naváže prohlížeč přímé spojení se servery Soundcloud. Prostřednictvím bloku pak máte přístup k vlastním webovým stránkám Soundcloud. Nemáme vliv na rozsah dat a zacházení s vašimi údaji společností Soundcloud Limited. Za to je právně odpovědná jen společnost Soundcloud Limited. Příslušné informace však najdete na následujícím odkazu: https://soundcloud.com/pages/privacy.

11. Integrovaná videa Youtube

Na některých dílčích stránkách nebo z části na hlavní stránce www.kaufland.cz mohou být dočasně k dispozici video soubory v bloku Youtube za účelem přehrávání. Pokud video přehrajete, využijete prostřednictvím vlastního bloku přístup k webovým stránkám www.youtube.de společnosti Google Inc. Nemáme vliv na rozsah dat a zacházení s vašimi údaji společností Google Inc., jež vznikne na základě přístupu k webovým stránkám Youtube. Za to je právně odpovědná jen společnost Google Inc. Bližší informace k zacházení společnosti Google s vašimi údaji však najdete na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

12. Funkce a obsah Google Maps

Na těchto webových stránkách je možné používat funkce a obsah Google Maps, které umožňují zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách. Díky tomu můžete pohodlně používat funkce map, například vyhledávání obchodních domů Kaufland ve vaší blízkosti. Používání Google Maps probíhá na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v prezentaci naší nabídky a snadného nalezení míst, která na webových stránkách uvedeme.

Při návštěvě našich webových stránek obdrží poskytovatel služeb Google Maps, společnost Google Ireland Limited, informaci o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našich webových stránek. K použití funkcí Google Maps je v rámci internetové komunikace nutné zpracovávat vaši IP adresu. Ke zpracování dochází zpravidla na serveru Google v USA. Naše společnost nemá žádný vliv na zpracování konkrétních údajů získaných prostřednictvím Google Maps. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů prostřednictvím Google Maps naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele služeb Google Maps. Zde obdržíte také další informace o vašich právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí.  

Adresa a zásady ochrany osobních údajů poskytovatele Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, https://www.google.com/policies/privacy/. Další podmínky  používání Google Maps/ Google Earth naleznete na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

13. Kanál WhatsApp

Máte možnost přihlásit se k odběru kanálu WhatsApp provozovaného společností Kaufland a dostávat nejnovější zprávy ze společnosti Kaufland prostřednictvím zpráv. Jako provozovatel kanálu nezpracováváme žádné vaše osobní údaje.

Upozorňujeme, že samotná společnost WhatsApp může v rámci vašeho uživatelského vztahu zpracovávat další údaje pro své vlastní účely. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů kanálu WhatsApp.

14. Šifrování

Provádíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom co nejkomplexněji chránili vaše údaje před nežádoucími přístupy. Vedle zajištění provozního prostředí využíváme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v šifrované formě prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer) a je ověřována jejich autenticita, aby se zamezilo zneužití údajů třetími osobami. Rozpoznáte to tak, že ve stavové liště vašeho prohlížeče je zobrazena ikonka uzamčeného zámku a řádka s adresou začíná „https....“.

15. Vaše příslušná práva

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo bezplatně si vyžádat informace o osobních údajích k vaší osobě, které jsou uloženy u společnosti Kaufland.

Navíc máte při splnění zákonných předpokladů právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud se zpracování údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR, náleží vám podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku. Jestliže vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebude toto zpracování napříště prováděno, pokud odpovědná osoba neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů

Jestliže jste sami poskytli zpracovaná data, náleží vám právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Pokud se zpracování údajů zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat, aniž by tím byla dotčenost oprávněnost dosavadního zpracování.

Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se prosím písemně nebo e-mailem obraťte na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Máte přitom právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

16. Údaje zpracovávané při návštěvě našich webových stránek

Informace obsažené v této části se vztahují stejně na naše webové stránky a také na související subdomény a podstránky.

Účely a právní účel zpracování

Když navštívíte naše webové stránky, vygenerují se soubory protokolu obsahující následující informace:

 • webová stránka/aplikace, ze které jste vstoupili na naše stránky (adresa URL odkazu);
 • IP adresa;
 • datum a čas přístupu;
 • požadavek klienta;
 • http kód odpovědi;
 • množství přenesených dat;
 • název a URL požadovaného souboru;
 • informace o typu prohlížeče a operačního systému, který používáte;
 • jméno vašeho poskytovatele internetových služeb.

Právním účelem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z ochrany našich systémů a zamezení zneužití nebo podvodného chování pokaždé, když uživatel vstoupí na tento web.

Pokud je zpracování výše uvedených údajů nezbytné pro přípravu nebo plnění smluvního vztahu, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců

Údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Ve výjimečných případech necháme údaje zpracovat naším jménem zpracovatelem. Takoví zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a vázáni smlouvou v souladu s článkem 28 GDPR.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytnout nám osobní údaje. Tyto údaje však budou z technických důvodů zpracovány, jakmile vstoupíte na naše stránky. Jediným způsobem, jak zabránit zpracování vašich údajů, je přestat používat naše webové stránky.

Doba skladování

Výše uvedené údaje uchováváme po dobu sedmi dnů.

17. Kontakt pro ochranu osobních údajů:

E-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:
Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6

Máte-li zájem o kontakt ve vztahu k Online tržišti, použijte prosím následující kontakt: www.kaufland.cz, Ochrana osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů pro Online marketplace, část III.).