Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Pravidla soutěže "Registruj se ke Kaufland Card a vyhraj poukázku v hodnotě 1 000 Kč"

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Registruj se ke Kaufland Card a vyhraj poukázku v hodnotě 1 000 Kč“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

2) Místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky.

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“ při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Účastník soutěže registrací do Věrnostního programu Kaufland Card vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže pouze jedenkrát. Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co se řádně registruje do Věrnostního programu Kaufland Card, a to buď prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland akce a recepty (dále jen „Kaufland Aplikace), kde si vytvoří virtuální kartu Kaufland Card a nebo získá fyzickou kartu na jakékoliv prodejně Kaufland a registruje se elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti Kaufland (www.kaufland.cz) nebo prostřednictvím tabletu na Informacích našeho obchodního domu.

d) Do soutěže budou zařazeni účastníci soutěže, kteří se registrovali do Věrnostního programu Kaufland Card ode dne 01.10.2019 od 0:00:01 hodin do dne 11.3.2020 do 23:59:59 hodin.

4) Výhry

Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel bude vybráno celkem 100 výherců.

Každý výherce obdrží jako výhru poukaz na nákup zboží v prodejnách Kaufland na území České republiky v celkové hodnotě 1000,- Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců od data převzetí poukazu výhercem.

5) Vyhodnocení výherce

a)      Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.

b)      Výherci budou stanoveni pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 19.3.2020. Výběr výherců bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze všech účastníků soutěže. U losování výherce budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.

c)       Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, https://www.kaufland.cz/akce/souteze.html a to nejpozději do 31.03.2020. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.

d)      Pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, ke kterému výherce udělil souhlas v rámci svého uživatelského účtu ve Věrnostním programu „Kaufland Card“, tj. prostřednictvím emailu/SMS anebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu výherce uvedenou výhercem ve Věrnostním programu „Kaufland Card“, a to doporučenou zásilkou určenou do vlastních rukou výherce.

e)       Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výhercům výhry pouze na jméno a adresy uvedené výhercem ve Věrnostním programu „Kaufland Card“ a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta nejpozději do 31.03.2020. Výhry budou adresovány pouze osobě výherce. V případě, že výherce odmítne výhru převzít nebo nepřevezme od provozovatele poštovních služeb zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland karty při placení nákupu v prodejně pořadatele, datum nákupu.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)    V případě, že výherce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.

e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.

f)     Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení

a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.kaufland.cz/akce/souteze.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů., a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

Kaufland Česká republika v.o.s
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.

b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 8.00 hodin do 20.00 hodin. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho hovor může být nahráván.