Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Registrujte se k vánočnímu newsletteru a soutěžte o poukázky na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč!

Vyhrajte dárkovou poukázku do Kauflandu.

Přihlaste se k odběru speciálního vánočního newsletteru a my vám každý den připomeneme vaši šanci na výhru. Od 1. 12. do 24. 12. budete prostřednictvím tohoto newsletteru každý den pravidelně informováni o jaké výhry se právě hraje v našem Adventním kalendáři.

Pokud se registrujete k vánočnímu newsletteru, 20 z vás získává šanci na výhru poukázek na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč. Využijte tuto šanci a vyhrajte tak ještě před zahájením Adventního kalendáře!

Vyplňte jméno, příjmení, e-mail, zaškrtněte políčko "Ano, chci se zúčastnit soutěže „Registrujte se k vánočnímu newsletteru“ o poukázky na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč." a vyplňte soutěžní formulář a klikněte na "Odeslat". Pak už jen stačí trochu štěstí.

Soutěž probíhá od 15. listopadu do 30. listopadu 2023.

Registrace:

Oslovení

Ano, chci se přihlásit k odběru speciálního vánočního newsletteru, který mě v období od 1. 12. do 24. 12. bude každý den informovat o výhrách v Adventním kalendáři.

Ano, chci se přihlásit k odběru Kaufland Newsletteru a být tak pravidelně informován o probíhajících akcích a novinkách. 

Ano, chci se zúčastnit soutěže „Registrujte se k vánočnímu newsletteru“ o poukázky na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč.

 

Adresa

„Registrujte se k vánočnímu newsletteru“

1) Pravidla a pořadatel soutěže
a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Registrujte se k vánočnímu newsletteru“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.prodejny.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).
b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.
c) Vyplněním údajů do formuláře na webových stránkách www.prodejny.kaufland.cz a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.

2) Doba a místo trvání soutěže
Soutěž bude probíhat od 15. listopadu 2023 11:00:00 hodin do 30. listopadu 2023 23:59:59 hodin.

3) Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR při splnění veškerých podmínek účasti v Soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).
b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
c) Do soutěže se účastník soutěže zapojí tím, že správně vyplní online formulář na internetových stránkách soutěže v rubrice soutěží na www.prodejny.kaufland.cz a klikne na tlačítko Odeslat.
d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co pořadatel obdrží řádně vyplněný online formulář.
e) Formuláře v neplatném formátu nebude možné odeslat.
f) Do soutěže budou zařazeny pouze ty formuláře, které byly řádně vyplněny a doručeny do soutěže v době trvání soutěže. Formuláře doručené do soutěže před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení a formuláře, které nebudou zcela vyplněny, nebudou do soutěže zařazeny.

4) Výhry
Ze zaslaných formulářů bude vybráno dle postupu uvedeného v bodu 5 těchto pravidel celkem 20 výherců, z nichž každý vyhrává:
1x poukázku na nákup v prodejnách Kaufland v hodnotě 1000 Kč

5) Vyhodnocení výherců
a)    Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže v online formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do soutěžního formuláře účastníkem soutěže.
b)    Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování uskutečněného nejpozději dne 8. 12. 2023 prostřednictvím počítačové aplikace z došlých formulářů. Každý účastník se smí zúčastnit soutěže pouze jednou a to z internetových stránek pořadatele www.prodejny.kaufland.cz. Pokud bude soutěžní formulář odeslán pod stejným jménem a shodnými údaji vícekrát, bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen.
c)    Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, www.prodejny.kaufland.cz, a to nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení, město a výhra.
d)    O konečném umístění se výherce může informovat na www.prodejny.kaufland.cz.
e)    Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výherci výhru pouze na jméno a adresu na území ČR uvedené v soutěžním formuláři a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta nejpozději do 31. 1. 2024. Výhra bude adresována pouze osobě výherce. Pokud je pro odeslání výhry nezbytná součinnost výherce a výherce tuto součinnost pořadateli neposkytne do 10 dnů ode dne, kdy byl o ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel v závislosti na typu výhry. V případě, že výherce odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od provozovatele doručovací služby zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nárok výherce na výhru zaniká.

6) Ostatní podmínky soutěže
a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u došlých formulářů z webových stránek jejich obsah, tzn. jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo odesílatele, datum a čas přijetí.
b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.
c)    Srážkovou daň z přijaté výhry se zavazuje uhradit pořadatel na vlastní náklady.
d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejího užití.
e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v seznamu výher v úplných pravidlech soutěže.

7) Závěrečná ustanovení
a) Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení soutěžního formuláře, ať už bylo způsobené lidským faktorem či technickou vadou, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.
b) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi pouze za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherců, zaslání nebo předání výher výhercům a bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na www.prodejny.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:
Kaufland Česká republika v.o.s
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
d) Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
e) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
f) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
g) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 08.00 hodin do 20.00 hodin.

Čtěte víc Zavřít
Pokud odesíláte formulář, prosím potvrďte tlačítko „Nejsem robot“. Pokud je potřeba, odpovězte na zobrazenou otázku a potvrďte ji. Pak je možné kontaktní formulář odeslat.