Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Sociální média - impressum, zásady ochrany osobních údajů a podmínky účasti na výherních soutěžích

A. Impressum

Poskytovatel služeb

Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 203, 169 00 Praha 6
IČ:  25110161
vedená u Městského soudu v Praze pod spis.zn.  A 20184
Telefonní číslo: 800 165 894
E-mailová adresa: kontakt@kaufland.cz

B. Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vás rádi informovali o nakládání s Vašimi osobními údaji na kanálech sociálních médií využívaných společností Kaufland dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).        

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 203, 169 00 Praha 6
IČ  25110161
Telefonní číslo: 800 165 894
E-mailová adresa: kontakt@kaufland.cz
dále jen „společnost Kaufland“

2. Společnost Kaufland provozuje tyto stránky sociálních médií
Facebook: https://www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika
YouTube: https://www.youtube.com/c/KauflandCR
Instagram: https://www.instagram.com/kauflandcesko/
TikTok: https://www.tiktok.com/@kauflandcesko
GIPHY: https://giphy.com/channel/KauflandCesko
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kaufland-ceska-republika-v-o-s-/

Kromě nás existuje ještě provozovatel platformy sociálních médií. I tento provozovatel je v této souvislosti dalším správcem osobních údajů, který provádí zpracování osobních údajů, které však můžeme ovlivnit pouze v omezené míře. Na místech, na kterých můžeme uplatnit náš vliv a parametrizovat zpracování osobních údajů, usilujeme v rámci možností, jež máme k dispozici, o nakládání s osobními údaji ze strany provozovatele platformy sociálních médií v souladu s legislativou upravující ochranu osobních údajů. Na mnoha místech však bohužel nejsme schopni ovlivnit zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních médií a ani nám není přesně známo, jaké údaje zpracovává.

3. Účel zpracování osobních údajů ze strany společnosti Kaufland / právní základ

Účelem zpracování osobních údajů ze strany společnosti Kaufland na těchto platformách sociálních médií je informování zákazníků o nabídkách, výrobcích, službách, akcích, výherních soutěžích, věcných tématech, novinkách ve společnosti a dále interakce s návštěvníky platformy sociálních médií v souvislosti s těmito tématy, jakož i zodpovězení příslušných dotazů a reakce na chválu a kritiku.

Jak bylo uvedeno shora, dbáme na místech, na nichž nám provozovatel platformy sociálních médií takovou příležitost poskytuje, na to, aby naše stránky na sociálních médiích byly koncipovány, pokud možno, v souladu s legislativou upravující ochranu osobních údajů. V souvislosti se statistikami, které nám poskytuje provozovatel platformy sociálních médií, jsme schopni jejich generování ovlivnit pouze podmíněně a nemůžeme jejich sestavování deaktivovat. Dbáme však na to, aby nám nebyly poskytovány žádné další nadstandardní volitelné statistiky.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta první, písm. f) GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány v zájmu naší práce s veřejností a v zájmu zodpovídání dotazů našich zákazníků a návštěvníků těchto webových stránek, a tím za účelem udržení a zajištění spokojenosti zákazníků.

Pokud nám pošlete dotaz na platformě sociálních médií, můžeme Vás v závislosti na povaze odpovědi odkázat příp. i na jiné zabezpečené komunikační kanály, které zaručují zachování důvěrnosti. Vždy máte možnost zaslat nám důvěrné dotazy na naši adresu uvedenou v bodě 1 nebo v impressu (tiráži).

4. Kategorie osobních údajů

Na našich kanálech sociálních médií se zobrazují a zpracovávají následující kategorie osobních údajů: Příjmení a jméno (pokud jste v příslušné službě sociálních médií zaregistrováni svým skutečným jménem a máte je zobrazeno), uživatelské jméno používané ve službě sociálních médií, Vaše příspěvky na našich stránkách (např. videa, obrázky, komentáře, lajky od Vás), veřejné zprávy (na časové ose našich kanálů sociálních médií), soukromé zprávy (pokud nám takové zprávy posíláte), kontaktní údaje (pokud nám takové zprávy posíláte), příspěvky do soutěží (pokud se jedná o veřejné soutěže na kanálech sociálních médií) a Vaše příběhy, pokud je zveřejníte a odkážete linkem na naši stránku.

5. Příjemci / kategorie příjemců

Údaje, které uvedete na našich stránkách umístěných na jednotlivých sociálních médiích, jako např. komentáře, videa, obrázky, lajky, příběhy, veřejné zprávy apod., jsou zveřejněny provozovatelem příslušné platformy sociálních médií na těchto médiích. My však tyto údaje nikdy nepoužíváme a nezpracováváme k jiným účelům. Pouze si vyhrazujeme právo vymazat protiprávní obsahy, bude-li to nutné. Jedná se např. o protiprávní příspěvky porušující platné právo, komentáře šířící nenávist, hanlivé komentáře (s explicitním sexuálním obsahem) nebo přílohy (např. fotografie či videa) porušující dle okolností autorská práva, osobnostní práva, trestní zákoník či etické zásady společnosti Kaufland.

Ohledně údajů, které nám sdělíte důvěrnou cestou (např. funkce soukromé zprávy, soukromého dopisu či e-mailu), zásadně vylučujeme sdělení třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Výjimečně jsou údaje zpracovávány z našeho pověření vybranými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR. V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z Vašich důvěrných dotazů smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě specifických žádostí týkajících se výrobků) s tím, aby Vaši žádost zpracovali. V těchto případech je však nejprve provedena anonymizace Vaší žádosti, která zajistí, že třetí strana nebude moci vytvořit např. na základě případných identifikátorů vazbu k Vaší osobě. V některých  případech (např. v záručních případech) však může být nezbytné, abychom Vaše osobní údaje předali (např. dodavatelům nebo poskytovatelům služeb) tak, abychom mohli Vaši žádost vyřídit. Bude-li v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní údaje, nejprve Vás o této skutečnosti předem informujeme a vyžádáme si Váš souhlas.

6. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení

Veškeré osobní údaje, které nám v případě Vašich dotazů (podnětů, chvály či kritiky) poskytnete prostřednictvím zabezpečené zprávy, nejpozději 90 dnů poté, co Vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty uchování údajů po dobu 90 dnů je okolnost, že se v ojedinělých případech stane, že nás zákazníci i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci.  Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby v délce 90 dnů již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů, budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let od konečné odpovědi, abychom prokázali, že jsme Vám poskytli vyčerpávající informace a že byly splněny zákonné požadavky.

Všechny Vaše veřejné příspěvky umístěné na stránkách jednotlivých sociálních médií jsou bez časového omezení umístěny v časové ose Timeline, ledaže je vymažeme z důvodu aktualizace souvisejících témat, z důvodu porušení platného práva či našich směrnic nebo ledaže příslušný příspěvek smažete sami.

Vymazání Vašich údajů provozovatelem samotným nemůžeme nijak ovlivnit. V této souvislosti se tak v doplnění použijí pravidla, resp. zásady příslušného provozovatele týkající se ochrany osobních údajů.  

7. Výherní soutěže

Příležitostně rovněž nabízíme účast ve výherních soutěžích na našich sociálních sítích. Není-li v konkrétních zásadách ochrany osobních údajů příslušné výherní soutěže uvedeno jinak nebo pokud jste nám k tomu nedali rozsáhlý výslovný souhlas, platí následující:

Účel zpracování osobních údajů: V rámci výherní soutěže je účelem zpracování osobních údajů realizace soutěže a určení výherců, kteří se mohou zúčastnit příslušné výherní soutěže v souladu s podmínkami účasti. V rámci klasické výherní soutěže budou osobní údaje účastníků použity pouze pro účely určení vítězů a budou ihned poté vymazány. Údaje vylosovaných výherců budou použity výhradně pro účely provedení soutěže (vyrozumění výherce, zaslání výhry). Kromě toho nebudou údaje použity ke komerčním ani jiným nekomerčním účelům, a to ani k reklamním účelům. Účastníte-li se výherní soutěže, která vyžaduje předchozí interakci na sociálních sítích, např. okomentování příspěvku, zveřejnění fotografie, sdílení příběhů atd., bude tento obsah rovněž zpracován pro účast v příslušné výherní soutěži. Daný obsah je viditelný pro ostatní uživatele příslušné sociální sítě. Pokud na příslušné sociální síti vystupujete pod skutečným jménem nebo jste identifikovatelní na základě fotografií ve svém profilu, nemůžeme vyloučit Vaši identifikaci jinými uživateli.

Při zveřejňování obsahu dbejte na to, aby na něm nebyly rozpoznatelné žádné jiné osoby.

Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s výherními soutěžemi je obecně čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze zájmu moci provést vyhlášenou výherní soutěž.

Uveřejnění údajů o výhercích: V případě výhry bude na kanálech sociálních médií a na našich webových stránkách jako součást zprávy o kampani příp. uvedeno pseudonymizované jméno výherce (např. Jan Novák, Praha, dále informace o výhře a o typu výhry. Kromě toho bychom příp. rádi sdíleli Váš příspěvek v soutěži mj. na příslušných stránkách sociálních médií a na naší zdi v rámci sociálních médií  nebo na našich internetových stránkách. Kromě toho bychom Vás rádi označili jako vítěze výherní soutěže a zveřejnili Vaše uživatelské jméno na sociálních sítích. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem je založen ekonomickým zájmem na propagaci našich výherních soutěží a snahou upozornit na naše stránky na sociálních sítích.

Proti zpracování osobních údajů můžete vznést kdykoli námitku. Za tímto účelem se obraťte na následující e-mailovou adresu: oou@kaufland.cz s uvedením předmětu "výherní soutěž" a svým jménem nebo názvem profilu, pod kterým Vás lze nalézt.

Jsou-li v případě jednotlivých výherních soutěží plánována zvláštní oznámení o výhrách (např. předání cen s pořízením fotodokumentace), bude pro tyto účely vyžádán Váš zvláštní souhlas.

Kategorie osobních údajů: Údaji zpracovávanými v rámci výherních soutěží jsou příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, název ulice, číslo domu, PSČ, město a dále rovněž obsah komentáře, příspěvku, příběhu atd. 

Příjemci/ kategorie příjemců: Údaje shromážděné v rámci výherních soutěží jsou přístupné zásadně pouze příslušnému odbornému úseku společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., který konkrétní výherní soutěž zajišťuje. Osobní údaje budou sděleny třetím stranám pouze v případě, je-li to nezbytně nutné pro realizaci soutěže nebo zaslání výhry (např. zaslání výhry sponzorem soutěže). Společnost Kaufland ujišťuje, že se všemi osobními údaji bude zacházeno se zachováním jejich důvěrnosti v souladu s platnými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a že příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů byly uzavřeny v souladu s čl. 28 GDPR.

Upozorňujeme však, že účastí na výherní soutěži na kanálu sociálních médií Instagram má k Vašim osobním údajům přístup společnost Meta (které patří platforma Instagram) nebo v případě výherních soutěží na kanálu sociálních médií TikTok společnost TikTok. Nemůžeme nijak ovlivnit, jakým příjemcům společnost Meta a/nebo TikTok sdělí Vaše osobní údaje. Za to je podle zákona o ochraně osobních údajů odpovědná společnost Meta, resp. TikTok. Instagram a TikTok však nijak s výherní soutěží nesouvisí. Za zpracování osobních údajů v rámci výherní soutěže odpovídá výhradně společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení: Po skončení výherní soutěže a vyhlášení vítězů budou osobní údaje ostatních účastníků vymazány. V případě nepeněžních, věcných výher a výherních akčních dnů budou osobní údaje výherců uchovávány po dobu trvání zákonných nároků ze záruky, aby bylo v případě vady výhry nebo v případě škodní události možné přezkoumat a zajistit příp. opravu, výměnu či likvidaci škody. Účastníte-li se výherní soutěže, která vyžaduje předchozí interakci na sociálních sítích, např. okomentování příspěvku, zveřejnění určité fotografie, zůstane příspěvek uložen na naší časové ose (timeline) po neomezenou dobu. Nicméně tento příspěvek můžete sami kdykoli odstranit. To platí rovněž pro příspěvky na naší zdi na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o zobrazení příspěvků na sociálních sítích, které jsou však uloženy jinde, jsou příspěvky smazány pouze tehdy, pokud toto smazání sami provedete na stránce příslušné sociální sítě.

Pokud sdílíme příběh, ve kterém jste připojili odkaz (link) na společnost Kaufland, automaticky zmizí po 24 hodinách. Příspěvky s odkazy (linky) na Vaši stránku musíte stejně tak příp. smazat Vy osobně.

8. Sdílení obsahu na našich stránkách a na naší zdi sociálních médií 

Pokud nezávisle na výherních soutěžích označíte společnost Kaufland prostřednictvím #Kaufland, #KauflandCesko v příspěvku, příběhu apod., může se stát, že Váš příspěvek budeme sdílet i na naší časové ose (timeline) nebo v příběhu a takzvaně ho "repostneme". Všechny příspěvky na našich stránkách sociálních médií se zobrazují také na naší zdi sociálních médií na internetových stránkách (Facebook, Instagram, TikTok). Jedná se přitom pouze o zobrazení na kanálech sociálních médií. Nedochází k separátnímu ukládání. Pokud odstraníte příspěvky na příslušné stránce sociálních médií, nebudou se již zobrazovat ani na zdi sociálních médií.

Účelem zpracování osobních údajů  je upozornit na náš profil na sociálních médiích. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá v ekonomickém zájmu oslovit co nejvíce lidí. Máte možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat přímo přes stránky sociálních médií nebo na e-mailové adrese: oou@kaufland.cz s uvedením předmětu: „Sdílení obsahů sociálních médií“.

Kategoriemi osobních údajů, které jsou v této souvislosti zpracovávány, jsou příspěvky, které jste označili jako #Kaufland, #KauflandCesko. Sdílením je viditelné i Vaše uživatelské jméno používané na platformě. Pokud na příslušné sociální síti vystupujete pod skutečným jménem nebo jste rozpoznatelní podle fotografií ve svém profilu, nemůžeme vyloučit Vaši identifikaci jinými uživateli.

Příjemci / kategorie příjemců: Příspěvek si mohou prohlédnout všechny osoby na stránce sociální sítě, které jej vidí, i samotný provozovatel platformy. Kromě toho si lze příspěvky prohlédnout na zdi našich sociálních médií na našich webových stránkách. Jedná se pouze o zobrazení naší stránky na platformě sociálních médií. Pokud tam svůj příspěvek smažete, bude smazán i na webových stránkách.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení: Pokud sdílíme příběhy, jsou na našem profilu veřejně viditelné po dobu 24 hodin. Příspěvky, které sdílíme na našich firemních internetových stránkách, jsou na nich trvale uloženy. Když smažete svůj příspěvek, bude smazán i z našich stránek. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše příspěvky sdíleny na našich stránkách, můžete to odmítnout shora uvedeným způsobem.  

9. Odpovědnost provozovatele platformy a účel zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních médií

Na zpracování osobních údajů provozovateli platformy (např. správa členů a sdílených informací) máme pouze omezený vliv. V místech, kde můžeme ovlivnit a parametrizovat zpracování osobních údajů, usilujeme v rámci možností, jež máme k dispozici, o to, aby provozovatel platformy nakládal s údaji v souladu s ochranou osobních údajů. V mnoha případech však nemůžeme ovlivnit zpracování osobních údajů provozovatelem platformy a také přesně nevíme, jaké osobní údaje provozovatel zpracovává.

Provozovatel platformy provozuje celou IT infrastrukturu služby, stanovuje vlastní zásady ochrany osobních údajů a udržuje s Vámi vlastní uživatelský vztah (jste-li registrovaným uživatelem sociální sítě). Kromě toho je provozovatel výhradně odpovědný za všechny otázky týkající se dat Vašeho uživatelského profilu, k němuž my, jako společnost, nemáme přístup.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto upozornění: Nelze vyloučit, že poskytovatel platformy sociálních médií použije Vaše údaje z profilu a údaje týkající se Vašeho chování na platformě k tomu, aby s jejich pomocí vyhodnotil například Vaše zvyklosti, osobní vazby, záliby apod. Společnost Kaufland nemá vliv na zpracování či sdělení Vašich osobních údajů poskytovatelem platformy sociálních médií.

Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem platformy sociální médií a o dalších možnostech vznesení námitky naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele příslušné platformy:

Facebook, Meta Platforms Ireland Limited: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
YouTube, Google Ireland Limited: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Instagram, Meta Platforms Ireland Limited: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
TikTok, TikTok Technology Limited Ireland: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Giphy, Meta Platforms Ireland Limited: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

V rámci používání platformy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány příslušným provozovatelem platformy, příp. rovněž na serverech ve třetích zemích, zejména v USA a ve Spojeném království.

10. Společná odpovědnost, informování dle čl. 26 odst. 2 GDPR
S níže uvedenými provozovateli příslušných služeb sociálních médií nás pojí vztah dle čl. 26 odst. 1 GDPR (společná odpovědnost):

-    Meta: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
-    LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
-    TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms

Provozovatelé platformy a my neseme společnou odpovědnost za metody webové analytiky (web tracking) používané provozovatelem platformy. Webová analytika může být prováděna také bez ohledu na to, zda jste v platformě přihlášeni nebo zaregistrováni. Jak již bylo vysvětleno, procesy webové analytiky využívané příslušnou platformou bohužel můžeme ovlivnit jen stěží, resp. je nejsme schopni deaktivovat.

Právním základem metod webové analytiky (web tracking) je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Informace o možnostech, jak uplatnit svá práva v souvislosti se zabráněním těmto metodám webové analytiky (web trackig) nebo právo na odvolání svého souhlasu, naleznete v jednotlivých prohlášeních provozovatelů příslušných platforem o ochraně osobních údajů uvedených v bodě 2. Provozovatele platformy můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v impressu.

Statistiky, které nám poskytuje poskytovatel platformy, můžeme ovlivnit či jejich vytváření dokonce zamezit pouze v omezené míře. Dbáme však na to, aby nám nebyly poskytovány žádné další nepovinné statistiky.

Vezměte, prosím, na vědomí, že poskytovatel platformy používá údaje o Vašem profilu a údaje o pohybu, resp. o chování v internetovém prostředí v souladu se svými zásadami používání a ochrany osobních údajů, aby vyhodnotil Vaše zvyky, osobní vztahy, preference atd. Společnost Kaufland nemá žádný vliv na zpracování nebo sdělení Vašich osobních údajů poskytovatelem platformy.

Kromě toho je provozovatel výhradně odpovědný za všechny otázky týkající se údajů Vašeho uživatelského profilu, ke kterým my, jako společnost, nemáme přístup. Provozovatel nemá žádný vliv na zpracování Vašich údajů společností Kaufland v rámci komunikace se zákazníky nebo v rámci výherních soutěží.

Další informace o příjemcích, příp. o kategoriích příjemců, jakož i o době uložení nebo kritériích pro stanovení doby uložení naleznete v Prohlášeních provozovatelů platforem o ochraně osobních údajů (čl. 9). Na jejich určení nemáme žádný vliv.

Chcete-li uplatnit svá práva subjektu údajů v souvislosti s konkrétním zpracováním osobních údajů, na které máme vliv, kontaktujte nás. Vaši žádost (např. žádost o poskytnutí informace nebo uplatnění námitky) pak posoudíme sami nebo ji v případě potřeby předáme příslušné platformě sociálních médií, pokud se Vaše žádost týká zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních médií.

11. Zpracování osobních údajů v třetí zemi

Zda-li údaje sdělujeme příjemcům v třetí zemi (majícím sídlo mimo Evropský hospodářský prostor), zjistíte z údajů o příjemcích / kategoriích příjemců v rámci specifikace příslušného zpracování osobních údajů. Ohledně některých třetích zemí osvědčuje Evropská komise na základě tzv. rozhodnutí o přiměřenosti daný standard ochrany osobních údajů, jenž je srovnatelný s úrovní ochrany osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete na stránkách https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Není-li v určité zemi dán srovnatelný standard ochrany osobních údajů, dbáme na to, aby byla ochrana osobních údajů dostatečně zajištěna prostřednictvím jiných opatření. V této souvislosti přicházejí v úvahu např. závazné vnitropodnikové předpisy, standardní smluvní doložky Evropské komise na ochranu osobních údajů, certifikáty či uznané etické kodexy.

Při používání platformy může dojít k tomu, že provozovatel platformy bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve třetí zemi (mimo Evropský hospodářský prostor). Další informace o zpracování Vašich osobních údajů ve třetí zemi, na které společnost Kaufland nemá vliv, naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů provozovatelů platforem uvedených v čl. 9.

12. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo bezúplatně požádat o informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány, ledaže správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR. Toto právo však můžete v případě prezencí na sociálních médiích uplatnit zpravidla pouze vůči jejich provozovateli, protože přístup k Vašim profilovým údajům má pouze on.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech se v případě dotazů nebo stížností obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Příslušným úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

13. Kontaktní údaje v otázkách ochrany osobních údajů:

E-mailová adresa: oou@kaufland.cz
Poštovní adresa:
Kaufland Česká republika v.o.s. Oddělení Právo a compliance
Bělohorská 203
169 00 Praha 6

C. Podmínky účasti na výherních soutěžích

Účast ve výherní soutěži je možná pouze za níže uvedených podmínek. Odesláním komentáře pod soutěžním příspěvkem (viz čl. 2) účastník přijímá tyto podmínky a potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů.

Je-li v níže uvedeném textu z důvodu úspornosti použit pouze mužský rod, zahrnuje tato formulace osoby všech pohlaví (m/ž/jiné).

1. Pořadatel

Pořadatelem výherní soutěže je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

2. Účast

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila věk 18 let, má trvalé bydliště na území České republiky a je vlastníkem platného účtu na Facebooku/Instagramu/TikToku.
Každý účastník se může výherní soutěže zúčastnit pouze jednou. 

3. Vyloučení z účasti

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze slosování o ceny v jednotlivých případech každého účastníka, který narušuje nebo se pokouší narušit proces účasti nebo systém soutěže a/nebo porušuje podmínky účasti nebo platné právní předpisy.

4. Průběh výherní soutěže / období účasti 

Účastník se může do soutěže zapojit tak, že do komentářů pod soutěžním příspěvkem napíše slovo "xxx".

Výherní soutěž se uskuteční v období mezi xxx, xxx hod. a xxx, xxx hod. Komentáře/příspěvky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do slosování.

Komentáře, které porušují pravidla Facebooku/Instagramu/TikToku, stejně jako komentáře s nezákonným obsahem, zejména hanlivé, politické, náboženské, urážlivé a diskriminační komentáře nebo komentáře, které porušují ochranná práva / autorská práva třetích stran, jsou nepřípustné a pořadatel je může  smazat. Za obsah zveřejněných komentářů odpovídá výhradně příslušný účastník.

5. Určení výherců / vyrozumění o výhře / zánik nároku na výhru 

Výherce bude vylosován do 14 dnů od uzávěrky přihlášek ze všech účastníků, kteří ve lhůtě uvedené v bodě 4 zveřejní v souladu s podmínkami účasti přípustný tématický komentář pod soutěžním příspěvkem. Výherce bude o výhře informován přímou zprávou během dalších 14 dnů. Nepotvrdí-li výherce přijetí výhry do 14 dnů od odeslání oznámení o výhře a neoznámí-li e-mailem xxx svou tuzemskou poštovní adresu, nárok na výhru zaniká. 

6. Výhra / zaslání výhry / předání výhry / vyrozumění

Předmětem výhry je: xxx
Výhra bude výherci zaslána poštou do xxx po potvrzení jeho poštovní adresy. Není-li možné výhru doručit, není pořadatel povinen zjišťovat jinou adresu a výhra propadá.
Výhra není převoditelná na třetí osoby. Vyplacení v hotovosti či směna výhry je vyloučena.
Pořadatel může použít údaje o výherci v souladu s čl. 7 zásad ochrany osobních údajů na sociálních médiích, zejména je může zveřejnit.

7. Modifikace a ukončení výherní soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo výherní soutěž kdykoli ukončit, zrušit nebo změnit, a to kdykoli, bez předchozího upozornění, ze závažných důvodů. K ukončení/změně ze závažného důvodu může dojít zejména v případě, nelze-li z technických nebo právních důvodů zaručit řádný průběh výherní soutěže. Skončení/změna výherní soutěže nezakládá vůči pořadateli žádné nároky. Je-li důvodem přerušení či skončení výherní soutěže chování účastníka, je pořadatel oprávněn požadovat na tomto účastníkovi náhradu vzniklé škody.

8. Rozhodné právo / vyloučení právního nároku  
Použije se výhradně právní řád České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní nárok je vyloučen.

Upozornění:

Tato výherní soutěž není spojena s Facebookem/Instagramem/TikTokem a není nijak sponzorována, podporována ani organizována Facebookem/Instagramem/TikTokem a nezakládá žádné právní nároky vůči Facebooku/Instagramu/TikToku. Příjemcem informací poskytnutých účastníkem není Facebook/ Instagram/ TikTok, ale společnost KauflandČeská republika v.o.s.. 

Za organizaci a provedení této výherní soutěže odpovídá výhradně společnost Kaufland Česká republika v.o.s.